KVKK Politikası (Kapsamlı) Meditravelist

Değerli MediTRAVEList Aile Üyesi,

Kişisel verileriniz bizim için sizin kadar önemlidir. Kişisel verilerinizin korunmasına önem veriyor ve bunun için gerekli tüm çalışmaları yapıyoruz. Hizmetlerimizi satın almaya veya bültenimize abone olmaya devam etmeden önce, lütfen Türkiye’de KVKK olarak adlandırılan Genel Kişisel Verilerin Korunması Yönetmeliği (GDPR) ile ilgili aşağıdaki bilgilendirme metnini okuyun ve onaylayın. 

BİLGİLENDİRME METNİ

07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı 6698 sayılı kanun ile Türkiye Resmi Gazetesi’nde yayımlanan Genel Kişisel Verilerin Korunması Yönetmeliği (GDPR) hükümleri uyarınca, kimliğinizi belirli veya tanımlanabilir kılan tüm bilgileriniz, Kişisel Veri olarak, Veri Sorumlusu, Meditravelist Sağlık Turizmi Eğitim ve Danışmanlık Limited Şirketi (“MediTRAVEList” olarak anılacaktır). “Kişisel Verilerinizin İşlenmesi”, bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, saklanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, kullanılabilir hale getirilmesi, sınıflandırılması veya kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

Söz konusu Kanun yürürlüğe girmeden önce şirketimiz tarafından hukuka uygun olarak elde edilmiş kişisel veriler varsa; Kişisel veriler, Bilgilendirme Metni ve GDPR’de belirtilen hüküm ve koşullara uygun olarak işlenecek ve saklanacaktır.

MediTRAVEList olarak sizlere sunduğumuz hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam ettiğimizi ve kişisel verilerinizin güvenliğine son derece önem verdiğimizi belirtmek isteriz.

Hizmetlerimizde kişisel verilerinizi kullanırken gizliliğinizi ve temel hak ve özgürlüklerinizi korumak temel ilkemizdir.

GDPR (KVKK) kapsamında kişisel veriler olarak kabul edilen aşağıdaki veriler, şirketimiz tarafından, şirketimizin yasaları ve ilgili mevzuatı kapsamında sunulacak hizmetlerde kullanılacak şekilde şirketimiz tarafından işlenecektir. , ihtiyaçlarınızı belirlemek ve gelecekte size daha iyi hizmet sunmak için:

Kimlik bilgileriniz, adresiniz, telefon numaranız, vergi numarası, varsa ve diğer bilgiler, ödeme, kredi kartı, bankacılık bilgileri ve faturalandırma bilgileriniz gibi finansal verileriniz
Zaman zaman elektronik veya elektronik olmayan yöntemlerle bizden elde edilen sesli ve / veya dijital bilgiler
Ziyaretleriniz sırasında elde edilebilen ve / veya elde edilebilen video ve / veya sesli görüntüleriniz.
Genel ve özel kişisel verileriniz, özellikle tüm tıbbi tanı, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen kişisel sağlık verileriniz
Özel Sağlık Sigortası Verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu Verileriniz
Web sitemiz aracılığıyla gönderdiğiniz sağlık ve kimlik verileriniz
Ödeme ve fatura bilgileri gibi finansal verileriniz
İhtiyacınız olabilecek diğer veriler

 • Kağıt üzerinde veya elektronik olarak yapılacak işlerin ve işlemlerin temeli olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek.
  İlgili mevzuat uyarınca tüm adli ve idari yetkililere öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgi yükümlülüklerine uymak
  Bağlı olduğumuz yasalar kapsamında hizmetlerimizi gerçekleştirebilmek için
  Kurumumuz tarafından sunulan veya talep edilen diğer hizmetleri sunabilmek.

  KVKK’nın “Kişisel Verilerin İşleme Koşulları” başlıklı 5. maddenin 2. paragrafında aşağıdaki koşullardan birinin varlığında, ilgili kişinin açık rızası olmadan kişisel verileri işlemek mümkündür:

  Yasalarda açıkça belirtilmişse
  Gerçek imkansızlık nedeniyle rızasını ifşa edemeyen veya rızası yasal olarak geçerli olmayan veya başka bir kişinin ömrü veya vücut bütünlüğünün korunması gereken durumlarda
  Bir sözleşmenin kurulması veya performansı ile doğrudan ilgili olması şartıyla, tarafların kişisel verilerinin sözleşmeye yönelik kişisel verilerinin işlenmesi gereken durumlarda
  Veri denetleyicisinin yasal yükümlülüğünü yerine getirmesi zorunlu olması durumunda
  İlgili kişi kendi başına kamuya açıklanmışsa
  Bir hakkın kurulması, kullanımı veya korunması için veri işleme zorunlu olması durumunda
  Veri denetleyicisinin meşru menfaatleri için veri işleme gerekse, veri konusunun temel haklarının ve özgürlüklerinin zarar görmemesi durumunda.

Özel kişisel verileriniz de dahil olmak üzere tüm kişisel verileriniz aşağıdaki ve benzer amaçlar için işlenebilir:

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Üzerine Temel Kanun, Sağlık ve Bağlı Kurumlar Bakanlığı Örgütü ve Görevleri Yasası, Özel Hastaneler Düzenleme, Kişisel Sağlık Verilerinin İşleme ve Gizliliğin Sağlanması ve Diğer İlgili Hakkında Yasal Yetkililerimizin yerine getirilmesi Üzerine Karar Yasası düzenlemeler
Halk sağlığının korunması, önleyici ilaç, tıbbi tanı, tedavi ve bakım hizmetleri
Sağlık hizmetleri ve finansman planlaması
Hizmetlerimizin faturalandırma işlemleri
Sağlık Hizmetleri Finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleriyle talep edilen bilgileri paylaşmak
Size verilen sağlık hizmetleri ile ilgili sözleşme yaptığımız kurumlarla mali anlaşma sağlamak
Randevu alırsanız randevunuz hakkında sizi bilgilendirmek için
Mesaj, e-posta veya diğer yollarla kampanya ve bildirimler yapmak
Hizmetlerimizin işleyişini planlamak
Kötüye kullanım ve / veya yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve önlenmesi
Bilimsel araştırma
Sağlık hizmetlerimiz hakkındaki tüm sorularınızı ve şikayetlerinizi cevaplayabilmek
Şirketimizin sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında gerekli tüm teknik ve idari önlemleri almak
Size sunduğumuz sağlık hizmetlerini en iyi hale getirmek ve geliştirmek için sağlık hizmetlerini kullanımınızı analiz etmek
İlgili mevzuata uygun olarak tutulması gereken sağlık verilerinizin korunması.
Hasta memnuniyetini ölçmek

Buna ek olarak, kişisel verileriniz 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Yasası, 663 sayılı Sağlık Yasası, Sağlık ve İştirakler Bakanlığı, Özel Hastaneler Yasası ve Düzenlemesi, İşleme Yönetmeliği uyarınca işlenebilir. Kişisel sağlık verileri ve gizliliğin korunması, Sağlık Bakanlığı ve diğer mevzuat hükümlerinin düzenlemeleri.

Bu işlenmiş kişisel veriler, Meditravelist ve / veya sözleşmeli sağlık kurumlarımızın fiziksel arşivlerine ve bilgi sistemlerine aktarılabilir ve hem dijital hem de fiziksel ortamda tutulabilir.

Bizimle iletişime geçer girmez bu durumu kabul edersiniz.

Şirketimizin huzurunda, yasalar, diğer yasalar ve diğer mevzuat hükümleri tarafından gereken / izin verilen kişiler, kurumlar ve / veya kuruluşlarla birlikte verileriniz; Yasal kısıtlamalar çerçevesinde üçüncü taraflara aktarılabilir.

Kişisel verileriniz, Yasa ve benzer mevzuat kapsamında ve yukarıda belirtilen konular için GDPR’nin 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme koşulları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilir:

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Alt Birimler, Aile Hekimliği Merkezleri
Sosyal Güvenlik Kurumu
Özel Sigorta Şirketleri (sağlık, emeklilik ve hayat sigortası ve benzeri)
Güvenlik Genel Müdürlüğü ve benzer kolluk kuvvetleri
Nüfus departmanı
Türkiye Eczacılar Birliği
Türk Dişhekimleri Birliği
Türk Tıp Derneği
Tahkim işlemlerinde başsavcılar, mahkemeler ve hakemler veya hakemler
Tıbbi teşhis için işbirliği yaptığımız laboratuvarlar, merkezler ve benzer üçüncü taraflar
Yetkili temsilcileriniz
Hastanın yönlendirildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kurumu
Danıştığımız ve gizlilik görevine sahip olduğumuz avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dahil olmak üzere üçüncü taraflar
Düzenleyici ve denetim kurumları, resmi yetkililer
Hizmetleri kullandığımız veya işbirliği yapan tedarikçilerimiz, destek servis sağlayıcılarımız, iş ortaklarımız ve diğer üçüncü taraflarımız

Kişisel veriler, yasa hükümlerine ve diğer ilgili yasalara uygun olarak işlenmiş olsa da, işleme nedenleri kaybolursa, kişisel veriler veri denetleyicisi tarafından veya veri sahibinin isteği üzerine silinir, yok edilir veya anonimleştirilir.

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonimleştirilmesi ile ilgili diğer yasaların hükümleri ayrılmıştır.

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonimleştirilmesi ile ilgili prosedürler ve ilkeler bir düzenleme ile düzenlenir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuata uygun olarak onay ve / veya imzanızla hazırlanan satışlar, iadeler ve borsalar ve şubelerimiz gibi kanallar aracılığıyla sözlü olarak, tüm beyan / bilgi formları ve diğer belgelerle yayınlanacaktır. Web sayfaları, elektronik onayınız ve / veya imzanızla, yazılı veya elektronik biçimde çeşitli şekillerde toplanır.

4982 numaralı bilgi edinme yasası uyarınca kurumumuza yapacağınız bir başvuru yoluyla kişisel verilerinizle ilgili aşağıdaki konuların yerine getirilmesini talep etme ve talep etme hakkınız vardır:

İşlenip işlenmediğini öğrenmek
İşlenirse bilgi istemek
İşleme amacını ve uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek
Yurtdışında / yurtdışında transfer edildikleri üçüncü tarafları bilmek
Eksik / yanlış işlenirse düzeltme istemek
Silinme, yıkım veya anonimleştirme için GDPR makalesinde öngörülen koşullar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini / yok edilmesini istemek
Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü tarafların, yukarıdaki önceki iki makalede belirtilen işlemlerden haberdar edilmesini istemek.
Sadece otomatik sistemlerle analiz edildiği için size karşı bir sonuç durumunda bir itirazda bulunmak için
Verilerinizin yasadışı işlenmesi nedeniyle hasar görmeniz durumunda kaybınızın tazminatı

Onay metni

Türkiye’de KVKK olarak adlandırılan Genel Kişisel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) politikasına uygun olarak, kişisel verilerimin şirketimiz tarafından işlenmesi ile ilgili yukarıdaki bilgi metnini serbestçe okudum, inceledim ve değerlendirdim.

Yukarıdaki metinde belirtilen tüm bilgiler çerçevesinde, haklarım GDPR kapsamında ayrılmış olması koşuluyla, şirketinize şahsen ilettiğim veya şirketiniz tarafından benim hakkımda topladığım kişisel verilerin işlenmesini kabul ediyorum ve kabul ediyorum. politika, yukarıda belirtilen amaçlar ve nedenler için.

Buna ek olarak, metinde belirtilen kişilere aktarılmamı ve SMS, telefon ve e-posta ile iletişime geçilmem için onayımı verdiğim özgür irademi kabul ediyorum, beyan ediyorum ve taahhüt ediyorum.

Ünvanı: Meditravelist Sağlık Turizmi Eğitim ve Danışmanlık Limited Şirketi

Adres: Maltepe Mah. Yılanlı Ayazma Yolu, Bina No: 13, Nef-13, E-blok, Kapı No: 17.  Zeytinburnu / İSTANBUL

Telefon: +90 530 5275674 (WhatsApp)

E-posta: info@www.meditravelist.com

Veri sorumlusu, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ek bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.